Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy 2/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego

działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.2 lit. c  rozporządzenia wdrażanie LSR

- rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie  udzielane jest w formie refundacji  kosztów kwalifikowanych.

Intensywność wsparcia – 70 %.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17.03.2017r. do 31.03.2017 r. do godziny 14.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego miejscowość: 33-343 Rytro  380 (Hotel Perła Południa)  w godz. od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na 2 płytkach CD/DVD tożsamych z wersją papierową; dokumentacja w formie elektronicznej powinna być opisana tożsamo z nazwą  danego dokumentu  z wersji papierowej wyłącznie w formacie PDF i Exel).

Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej. 

Cel ogólny I: Poprawa konkurencyjności obszaru w oparciu o zrównoważony  rozwój gospodarczy.

Cel szczegółowy I.2: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości lokalnej, szczególnie w obszarze turystyki.

Przedsięwzięcie P.I.2.2: Innowacyjny rozwój przedsiębiorstw w szczególności w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku.

Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -  10.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  1 230 000  zł.

  • Wsparcie warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy, przy czym  wsparcie   na jedno miejsce pracy wynosi  maksymalnie 80.000 zł.
  • Limit pomocy przeznaczonej dla jednego beneficjenta w okresie programowania 2014-2020 wynosi  240 000 zł.
  • Limit pomocy na realizację jednej operacji w okresie programowania 2014-2020  wynosi   240 000 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w tych kryteriach.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji  oraz kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD – www.perlybeskidu.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.  

Minimalna liczba punktów,  której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60 % z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów lokalnych kryteriów wyboru (30 punktów) - tj. 18 punktów.Warunkiem oceny wg. kryteriów premiujących jest uzyskanie minimalnej liczby punktów z lokalnych kryteriów wyboru tj. 18.  W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało taką samą liczbę punktów,   o kolejności na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  - www.prowmaloplska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia,  LSR, kryteria wyboru operacji  wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienia danego kryterium, są udostępnione  na  stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego www.perlybeskidu.pl  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania,  miejscowość: Rytro 380   w godz. od 7.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów  niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy  wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego Wnioskodawcy (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD)
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).
  3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną Wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380 (Hotel Perła Południa)  oraz pod numerem  telefonu:  18 44 97 135, w godz. od  7.30 do 15.30.

 

Dokumentacja konkursowa:


1. Ogłoszenie o naborze.

2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Instrukcja wypełaniania wniosku o przyznanie pomocy.

4. Biznesplan.

5. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4.

6. Informacje pomocnicze przy wypełenianiu biznesplanu.

7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

8. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.

12. Informacje dodatkowe.

13. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

14. Karta weryfikacji  zgodności operacji z warunkami przyznania  pomocy określonymi w Programie Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zał. nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

15. Lokalne kryteria wyboru operacji  i kryteria premiujące - konkursy.

16. Regulamin Rady Programowej.

17. Lokalna Strategia Rozwoju.

18. Formularz umowy o przyznanie pomocy.

19. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe.

20. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych.

21. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

22.Załącznik 3 A  kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych  po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020).

23. Formularz wniosku o płatność.

24. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.